OM RYK

RYK – Rytmisk kompetansenettverk i Nord skal være katalysator for det frie musikkfeltet i regionen, med fokus på profesjonelle artister med tilhørende støtteapparat/bransje, musikere og arrangører, rekrutteringstiltak rettet mot talenter samt jobbe med å utvikle etablerte og legge til rette for nye scener for rytmisk musikk.

RYK skal arbeide for kompetanseheving og økt profesjonalisering av det frie feltet, bestående av artister og utøvere, musikkbransje, arrangører og spillesteder. Dette skal gjøres gjennom jevnlige kursrekker og seminarer, individuell oppfølging/veiledning og større prosjekter og satsinger. Vi skal skape møteplasser og aktivitet, både tverrfaglige og fagspesifikke, og arbeide for tilrettelegging av infrastruktur rundt dette. RYK skal være et talerør for hele det frie musikkfeltet i nord, initiere samarbeid mellom ulike fagmiljøer og hele virkemiddelapparatet for kreative næringer i Nord-Norge (Kulturrådet, Innovasjon Norge, turistnæring, andre støtteordninger og privat næringsliv). Vi skal arbeide på både regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi skal legge til rette for at utøvere i landsdelen skal ha konkurransedyktige muligheter til å utvikle seg fra talent og amatørnivå til et nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt.

RYK består av:

Folkemusikk Nord i Målselv

KOFOR (kompetansesenter for musikkbransjen i Nord-Norge) i Tromsø

Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) i Bodø

RYK er en del av Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (LINN).

Bakgrunn

Våren 2004 samlet flere interesseorganisasjoner innen rytmisk musikk seg om et felles innspill til regjeringas kulturpolitikk gjennom dokumentet SAMSTEMT!. Dette har blitt til årlige innspill til statsbudsjettet, og i dag består samarbeidet SAMSTEMT! av Fono, Folkemusikk og folkedansorganisasjonen i Norge, Norsk jazzforum, Norsk Rockforbund, GramArt og Ny Musikk. SAMSTEMT! tok tidlig opp behovet for å få etablert kompetansesenter for de ulike rytmiske sjangrene rundt i landet. De skisserte en 3-trinns modell for utviklinga av rytmiske kompetansesenter, der man ønsket å startet med et løft for folkemusikk og rock/pop som hadde få sentra. Neste steg var å utvikle samarbeidet på tvers av sjangere, før man til slutt fikk etablert fastere struktur på samarbeidet med et overordna senter i hver landsdel/region. På samme tid fikk vi det første ”Kulturløftet” fra den rødgrønne regjeringa, og etter noen år kom det en egen Stortingsmelding om saken. Stortingsmelding nr. 21”Samspill – et løft for rytmisk musikk” (2007/08) åpnet for etablering av regionale kompetansesenter for rytmisk musikk. Daværende kulturminister Trond Giske ønsket riktignok å hoppe over trinn 1 og 2 hos SAMSTEMT!, og etablere ett fysisk senter for hele det rytmiske feltet i hver landsdel. Vi som står bak RYK har vært opptatt av at det må bygges på den kompetansen og de sangermiljøene som finnes i landsdelen. Kalottspel/Folkemusikk Nord i Målselv, Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) i Bodø, og Kompetansesenter for rock i Nord-Norge (KOFOR) i Tromsø gikk sammen om en nettverksmodell som beste løsning for vår langstrakte landsdel. På et nasjonalt møte om framtidige rytmiske kompetansesenter i Oslo 03. juni 08, la vi fram et felles notat der vi kort skisserte vårt mål om en nettverksløsning i Nord-Norge. Denne målrettede løsninga for Nord-Norge ble godt mottatt av Statssekretær Hallvard Ingebrigtsen, og ble samtidig en modell som de andre landsdelene tok etter. Høsten 2009 var det satt av penger på Statsbudsjettet (3 mill.) til første tildelingsrunde for rytmiske kompetansesenter/-nettverk. Nyheten om at RYK- Rytmisk kompetansenettverk i Nord fikk 1 million av denne potten, ble offentliggjort på en pressekonferanse i Tromsø den 09.09.09!