Organisasjoner og støtteordninger

ORGANISASJONER

Vi gjør oppmerksom på at man kan søke midler hos enkelte av organisasjonene på listen. Dette vil komme frem i teksten.

TONO
Selskapet forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag. TONO har to stipendordninger for sine medlemmer: TONO-Stipendet og Unge Talenter.

FONO
Fono er interesseorganisasjonen for uavhenginge norske plateselskaper. De arbeider for å fremme norsk musikkproduskjon og fonogrammet som kulturmedium, og snakker på vegne av sine medlemmers interesser i samtaler med andre organisasjoner, foreninger, selskaper og offentlige myndigheter. Hvis du har et plateselskap som som har norsk musikk som sitt forretningsområde og har gitt ut 2 utgivelser, kan du søke om medlemskap i FONO.

GRAMO
Gramo forvalter musiker, produsenter og plateselskap sin rett til vederlag når innspilt musikk blir kringkastet eller offentlig fremført på annen måte. Hvis musikken din har blitt nok spilt på radio får du penger på konto fra Gramo.

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO)
MFO er et norsk fagforbund tilsluttet LO. Forbundet organiserer musikere, kunstnere, artister, musikkprodusenter og pedagoger som er næringsdrivende i egen virksomhet. De har gode avtaler på alle typer forsikringer man trenger, sammen med andre gode tilbud. MFO har også et vederlagsfond som støtter utøvende musikere med tilskudd til tunrneer, CD-innspillinger, konserter m.m.

Gramart
Gramart er landets største interesseorganisasjon for artister, og jobber for bedre vilkår for disse. De tilbyr instrumentforsikring, juridisk rådgivning og generell veiledning for sine medlemmer.

NOPA
Nopa tar vare på rettighetene til tekstforfattere og komponister. Som medlem kan man søke diverse stipend og tilskudd.

BandOrg
BandOrg er en landsomfattende interesseorganisasjon for folk som spiller i band. Deres arbeidsområder er forvaltning, interessepolitikk og kompetanse. De kan hjelpe deg med instrumentforsikring, generell veiledning og de holder også mange aktuelle kurs. Hos BanOrg kan du søke penger til bl.a innspilling, promotering, turné og kjøp av utstyr.

Norsk Artistforbund
Jobber musikkpolitisk både for låtskrivere og utøvere.

Norske Konsertarrangører
Konsertarrangørenes interesse og kompetanseorganisasjon

Folkorg
Organisasjonen har som føremål å arbeidefor folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrke deira rolle og vilkår i samfunnet.

FOND OG STØTTEORDNINGER

Kulturrådet
Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Statens kunstnerstipend, Kulturfondet og Fond for lyd og bilde er alle en del av Kulturrådet.

Fond for lyd og bilde
Fond for lyd og bilde er en del av kulturrådet. De skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film. Her kan du søke penger til blant annet produksjon, markedsføring, konsertvirksomhet og komponering.

Fond for utøvende kunstnere
FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Her kan du søke støtte til innspilling, konserter og reiser.

Sparebank 1 Nord-Norge – Kulturnæringsstiftelsen
Skal gi kompetente bidrag til en bærekraftig utvikling av kulturnæringen i Nord-Norge og på Svalbard.

Sparebank 1 Nord-Norge- Sparebankstiftelsen
Gir prosjektstøtte både til det lille og lokale som til større prosjekter i landsdelen. Stiftlesen deler også ut talentstipend for de mellom 18 og 35 år, innenfor kulturområdet.

Festspillene i Nord-Norge
I tillegg til årlige festspill og turnévirksomhet deler Festspillne i Nord-Norge hvert år ut ungkunststipend til kunstnere/musikere under 30 år, med prosjekter tilknyttet Nord-Norge.

Innovasjon Norge Arktis
Program for kreative næringer. Målgruppen er gründere, utøvere og næringsaktører. Programmet fokuserer på utvikling og innovasjon av bedrifter, både nystartede og godt etablerte.

Frifond
Fond for barn og unge innenfor blant annet teater og musikk. For å få støtte må gruppen være på minst 3 personer, og aktivitetet må hovedsaklig foregår i egen kommune. 1/3 av de som er med på aktiviteten må være under 26 år. Frifond er en av norges minst byråkratiske støtteordninger. Det er enkle søknadskjemaer, ingen søknadsfrister og kort behandlingstid.

Trafo
Trafo er for ungdom mellom 16 og 22 år, som uttrykker seg innen kortfilm, animasjon, noveller, lydkunst, grafisk design, webdesign, fotografi, dans, teater, musikk og annet.

Musikkutstyrsordningen
Den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Her kan man søke tilskudd til teknisk utstyr for spillesteder, klubber, arrangører, øvingsfelleskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av øvings- og fremføringslokaler innenfor det rytmiske musikkfeltet. Åpen søknadsfrist for større prosjekter.

Music Norway
Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon. KOFOR samarbeider med Music Norway om Eksportskolen. Finn samlebetegnelsen for det nye systemet.

Musikkfondene
Administrativ støtte for fond/stiftelser som tildeler midler til skapende kunstnere i musikkbransjen. Inkluderer «Det norske komponistfond», «Komponistenes vederlagsfond» og «Tekstforfatterfondet».

Nordisk Kulturfond
Støtter konferanser, konserter, turnéer, utstillinger, festivaler, allmenn utdannelse, videreutdannelse og forskning i et nordisk perspektiv.

Sparebankstiftelsen DNB NOR
Gir prosjektstøtte som gave til både det lille og lokale som det store nasjonale prosjektet. Her kan søkes bredt til musikk, lys- og lydutstyr etc

Norsk Jazzforum
Støtter turnéer med norske musikere eller norske musikere i samarbeid med utenlandske musikere i regi av Norsk Jazzforum. «Ad hoc-støtte». Instruksjon, seminar- og konsertvirksomhet for storband. Støtter jazzfestivaler som ikke har statsstøtte.

Norsk Musikkråd
Et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for 33 landsomfattende musikkorganisasjoner. KOFOR samarbeider med Troms musikkråd som håndterer flere tilskuddsordninger som Voksenopplæring (få betalt for din øving!), Komp m fl.

Kulturtanken
Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er den nasjonale etaten for kunst og kultur til barn og unge i skolen, og har det overordnede ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Norge.

Legatsiden
Et legat er en pengengave som foræres til personer som oppfyller bestemte kriterier. Det finnes legater for mage ulike formål, som f.eks stipender for ungdom under utdanning, eller kunstnere og musikere. Les hvert legat nøye, da det ofte er veldig spesifikke og smale kriterier. Legatsiden har samlet alle legater i norge, og mange internasjonale.